Global Cert
International

HACCP


HACCP OSNOVNI PRINCIPI:

Prema Codex Alimentariusu, tehnologiji procesa, a koristeći iskustava iz prakse formulisani su sledeći principi:

Princip 1:  SPROVEDITE ANALIZU OPASNOSTI U PROCESU

Princip 2:  ODREDITE KRITIČNE KONTROLNE TAČKE (CCP)

Princip 3:  USTANOVITE KRITIČNE GRANICE ZA SVE CCP

Princip 4:  USTANOVITE SISTEM PRAĆENJA (MONITORINGA) u CCP

Princip 5:  PROPIŠITE KOREKTIVNE MERE KADA CCP IZMAKNU KONTROLI

Princip 6:  USTANOVITE PROCEDURE VERIFIKACIJE EFEKTIVNOSTI HACCP

Princip 7:  DEFINIŠITE PROPISANU DOKUMENTACIJU (procedure, uputstva i zapise), NJIHOVO ČUVANJE, IZMENE I DISTRIBUCIJU.

 

Preduslovi za implementaciju HACCP procedure su dati u tekstu Codex Alimentariusa i poređani u 10 odeljaka, sa konkretnim preporučenim zahtevima:

 • Odeljak 1.  Ciljevi, domen
 • Odeljak 2.  Korišćenje i definicije
 • Odeljak 3.  Primarna proizvodnja – nije primenljivo
 • Odeljak 4.  Zgrade, projektovanje i opremljenost
 • Odeljak 5.  Kontrola rada
 • Odeljak 6.  Održavanje i sanitacija
 • Odeljak 7.  Lična higijena
 • Odeljak 8.  Transport
 • Odeljak 9.  Informacije za potrošača
 • Odeljak 10. Obuka

 

KORISTI OD PRIMENE HACCP-a

Koristi od uspostavljanja i primene HACCP su:

 1. Povećava se sigurnost korisnika (zdravstveno bezbedna hrana)
 2. Smanjuje se broj žalbi korisnika
 3. Smanjuje se škart, vreme dorade, kao i neplanirani troškovi  subjekta
 4. Povećava se ugled i poverenje u organizaciju / ustanovu
 5. Povećava se zadovoljstvo korisnika (kupaca)
 6. Povećava se motivacija zaposlenih i njihovo zadovoljstvo
 7. Omogućuje se dodatno ulaganje u poboljšanje uslova proizvodnje i usluge

 


Nazad