Global Cert
International

OSTALI STANDARDI


ISO 20000-1

ISO 22301

SERTIFIKACIJA SISTEMA UPRAVLJANJA KONTINUITETOM POSLOVANJA

Ovaj standard specificira zahteve za planiranje, uspostavljanje, implementaciju, rukovanje, monitoring, pregled, održavanje i stalno poboljšanje dokumentovanog sistema upravljanja, koji ima za cilj da zaštiti preduzeće od pretnje, smanji verovatnoću nastanka, da preduzeće pripremi za reagovanje i oporavi od remetilačkih incidenata ukoliko do njih dođe.

Standard ISO 22301 obezbeđuje okvir za razvoj i postizanje operativne otpornosti preduzeća. Namenjen je preduzećima svih delatnosti, a njegova primena pomaže preduzeću da demonstrira zainteresovanim stranama (kupcima, dobavljačima, saradnicima itd.) sposobnost održavanja poslovnog kontinuiteta u realnim i potencijalno mogućim vanrednim situacijama. ISO 22301 obuhvata zahteve čija primena doprinosi:

 • zaštiti od incidenata,
 • smanjenju verovatnoće pojavljivanja incidenata,
 • pripremi i odgovoru na incidente,
 • oporavku od incidenata u slučaju da se pojave.

Sertifikacija Sistema upravljanja kontinuitetom poslovanja prema ISO 22301 ima sledeće prednosti:

 • Veća zaštita vrednosti za akcionare,
 • Bolje razumevanje poslovanja, stečeno kroz identifikaciju rizika i analize,
 • Operativna otpornost koja proizilazi iz implementacije i smanjenja rizika,
 • Redukovani broj zastoja identifikacijom alternativnih procesa,
 • Identifikacija problema i upravljanje alternativnim procesima,
 • Ključne evidencije se mogu održavati i zaštititi,
 • Zaštita imovine, sredstava i intelektualne svojine neophodne za poslovanje,
 • Očuvanje tržišta tako što će se osigurati kontinuitet u snabdevanju,
 • Poboljšana ukupna bezbednost,
 • Sprečavanje preduzimanja akcija na ličnu odgovornost,
 • Poboljšana operativna efikasnost kroz prinudni program poslovnog procesa reinženjeringa,
 • Povećana otpornost i spremnost na reagovanje prilikom prevazilaženja bilo koje realne pretnje poslovanju,
 • Poboljšana sposobnost preduzeća da se pridržava i da primenjuje kritične poslovne procedure tokom perioda prevazilaženja vanrednih situacija/problema

ISO 31000

SERTIFIKACIJA SISTEMA MENADŽMENTA RIZIKOM

U obavljanju svoje delatnosti, sve vrste organizacija, bez obzira na svoju veličinu, se susreću sa internim ili eksternim faktorima koji dovode do neizvesnosti da li će i kada biti ostvareni postavljeni ciljevi. Sve aktivnosti organizacije uključuju postojanje rizika. Organizacija upravlja tim rizicima tako što ih identifikuje, analizira, vrši njihovu evaluaciju i donosi odluke o postupanju sa njima. U toku procesa upravljanja rizicima organizacija komunicira sa zainteresovanim stranama i vrši monitoring i reviziju rizika i kontrola kojima se smanjuje rizik i obezbeđuje nivo rizika na kojem više nije potrebno tretirati takve rizike.

Standard ISO 31000 preporučuje da organizacija razvija, implementira i konstantno unapređuje okvir čija je svrha integracija procesa upravljanja rizicima u čitavoj organizaciji, tj. na kompanijskom nivou (u procesima upravljanja, definisanja strategije i planiranja, procesima izveštavanja, politikama, vrednostima kompanije i korporativnoj kulturi).

Upravljanje rizicima može biti primenjeno na svim nivoima organizacije – od kompanijskog nivoa, preko pojedinih organizacionih delova, pa sve do pojedinačnih projekata i aktivnosti. 

Prema standardu ISO 31000 proces upravljanja rizikom obuhvata:

 • Komuniciranje i konsultovanje
 • Utvrđivanje konteksta (Utvrđivanje elemenata modela koji definiše osnovne parametre upravljanja rizicima i određuje oblasti primene i kriterijume za ostatak procesa)
 • Identifikaciju rizika
 • Analizu rizika
 • Ocenu (vrednovanje) rizika
 • Postupanje sa rizicima (tretiranje rizika)
 • Monitoring i preispitivanje

Implementacijom procesa upravljanja rizicima prema ISO 31000 organizacija može imati višestruke koristi:

 • povećanje verovatnoće ostvarivanja postavljenih poslovnih ciljeva,
 • podsticanje proaktivnog delovanja menadžmenta
 • povećanje svesti i shvatanja potrebe identifikacije i tretiranja rizika u organizaciji,
 • unapređenje sposobnosti identifikovanja šansi i pretnji,
 • povećano usklađivanje sa relevantnim zakonskim normama i međunarodnim standardima,
 • unapređenje upravljanja, izveštavanja, poverenja zainteresovanih strana,
 • ustanovljavanje pouzdane osnove za donošenje odluka i planiranja,
 • snižavanje gubitaka, efikasnije korišćenje resursa,
 • unapređenje zdravlja i bezbednosti zaposlenih, unapređenje poslovanja, zaštite životne sredine,

unapređenje otpornosti organizacije prema problemima i dr.

ISO 28000

SERTIFIKACIJA SISTEMA MENADŽMENTA OBEZBEĐENJEM U LANCU SNABDEVANJA

Standard ISO 28000 predstavlja standard za Sisteme menadžmenta obezbeđenjem u lancu snabdevanja i definiše zahteve koje mora da ispunjava preduzeće da bi uspostavilo, primenilo, održavalo i poboljšavalo Sistem menadžmenta obezbeđenjem. Namenjen je svim preduzećima, nezavisno od njihove veličine i delatnosti, koja učestvuju u lancu snabdevanja (npr. proizvodnja, usluge, transport, skladištenje itd.). Građevinske firme, logistika, špediteri i razna komercijalna preduzeća koja žele efikasno rukovanje rizicima vezanim za bezbednost, mogu takođe da primene ovaj sistem menadžmenta obezbeđenjem.

Osnovni cilj standarda ISO 28000 je da:

 • smanji rizik od neželjenih događaja,
 • obezbedi isporuku dobara i roba bez problema i u okviru ugovorenih rokova,
 • poboljša efikasnost i pravovremeno završavanje procesa, kao što su transport, carinski pregled, kontrola zaliha itd.,
 • analizira rizike i pretnje vezane za bezbednost u lancu snabdevanja,
 • obezbedi doslednost u isporuci.

Standard ISO 28000 primenjuju preduzeća koja žele da:

 • primene sistem menadžmenta obezbeđenjem u lancu snabdevanja, sa ciljem da obezbede postojanje dovoljne učestalosti odgovarajućih kontrola koje se odnose na pitanja poverljivosti, integriteta i doslednosti,
 • potvrde usaglašenost sa zakonskim zahtevima,
 • kontinuirano kontrolišu bezbednost svojih objekata i druge infrastrukture,
 • zadobiju poverenje učesnika u lancu snabdevanja i jaku prednost u odnosu na konkurenciju,
 • sertifikuju primenu sistema menadžmenta obezbeđenjem u lancu snabdevanja,
 • smanje poslovni rizik i troškove koji iz njega proizilaze.

Prednosti koje proizilaze iz razvoja, primene i sertifikacije Sistema menadžmenta obezbeđenjem u lancu snabdevanja prema standardu ISO 28000 su očigledne. U nastavku su navedene samo neke i to:

 • Garancija klijentima, zainteresovanim stranama i zajednici da su usvojeni i primenjeni bezbednosni zahtevi u lancu snabdevanja nakon pažljive procene svih potencijalnih rizika, što za rezultat ima pozitivan efekat na brzinu, pouzdanost i doslednost u lancu snabdevanja,
 • Integracija u strukturiran sistem upravljanja pravnim i regulatornim zahtevima koji se odnose na bezbednost i lakše praćenje i preduzimanje naknadnih radnji,
 • Dokaz da preduzeće ima jaku bezbednosnu politiku, merljive ciljeve bezbednosti i konzistentnu metodologiju za kontinuirano poboljšanje bezbednosti u lancu snabdevanja,

Dokumentovan dokaz da su preduzeća u kojima se primenjuje ISO 28000 siguran distributivni centar sa bezbednom infrastrukturom za usluživanje jednostavnih i složenih lanaca snabdevanja raznim robama i dobrima.

ISO 50001

SERTIFIKACIJA SISTEMA MENADŽMENTA ENERGIJOM

Sistem menadžmenta energijom, obezbeđuje organizacijama racionalno upravljanje energijom i niže troškove poslovanja. Kroz okvir sistema upravljanja energijom koji definiše standard ISO 50001, uspostavlja se program uštede energije kojim se ostvaruje energetska efikasnost i konkurentnije poslovanje.

ISO 50001 standard pruža mogućnost organizacijama i kompanijama sa tehničkim i menadžment strategijama da povećaju energetsku efikasnost, smanje troškove i umanje negativan uticaj na životnu sredinu. Iako je pre svega namenjen industriji, standard se može primeniti na bilo koju vrstu organizacije koja želi efektivno da upravlja upotrebom energije i njenom efikasnošću. Standard ISO 50001 je kompatibilan sa svim standardima iz oblasti sistema menadžmenta koje je objavio ISO i može se primeniti u svim organizacijama bez obzira na veličinu i delatnost. Po svojoj strukturi i samim zahtevima jako je sličan ISO 14001, a vrlo često se vezuje za pojam energetska efikasnost.

ISO 50001 zahteva da organizacija utvrdi za koje sve potrebe koristi energiju i u kojim količinama, iz kojih izvora obezbeđuje istu, kao i da definiše mere za smanjenje upotrebe na prihvatljiv nivo. Kao i ISO 14001, ni ovaj standard ne definiše šta podrazumeva "prihvatljiv nivo", već to prepušta organizaciji.

Međutim, očekuje se da kao minimum budu ispunjeni zahtevi zakona i propisa.

Standardom ISO 50001 se postiže sledeće:

• pruža se pomoć organizacijama da bolje koriste svoju opremu koja koristi energiju;
• dodaje se uputstvo za procenu, merenje, dokumentovanje i izveštavanje o energetskim unapređenjima i njihovom uticaju na emisiju gasova staklene bašte;
• stvara se transparentnost i omogućava komunikacija u vezi sa upravljanjem energetskim resursima;
• promovišu se najbolje prakse u upravljanju energijom i insistira se na dobroj praksi u upravljanju energijom;
• pomaže se postrojenjima u evaluaciji i postavljanju prioriteta u implementaciji novih energetski efikasnih tehnologija;
• pruža se okvir za promovisanje energetske efikasnosti kroz lance snabdevanja;
• omogućavaju se unapređenja u upravljanju energijom u kontekstu smanjenja emisije gasova staklene bašte;
• omogućava se integracija sa drugim sistemima upravljanja (životnom sredinom, zdravljem i bezbednošću...).

ISO 50001 dovodi do efektivnog upravljanja procesima, i povećava energetsku efikasnost i doprinosi mudrom korišćenju energije. Ne uključuje energetske ciljeve, već jednostavno obezbeđuje da organizacija ima odogovarajući i efektivan poces upravljanja kako bi ostvarila svoje energetske ciljeve.

Neke od koristi razvoja i implementacije ISO 50001 sistema za upravljanje energijom su:
• smanjena upotreba energije,
• kontrola i smanjenje troškova energije,
• smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu,
• priprema za praćenje i izveštavanje o emisiji gasova staklene bašte,
• kredibilitet u javnosti o energetskoj svesnosti.


Nazad