Global Cert
International

ISO 22000


ISO 22000 - SISTEM MENADŽMENTA BEZBEDNOŠĆU HRANE

ISO 22000:2005 je prvi međunarodni standard o bezbednosti hrane (Food Safety management system), i u zemljama Evropske Unije nasledio HACCP kao sistemsku proceduru u sektoru prehrambene industrije.

To je prvi standard koji koriste svi privredni subjekti u poslovanju sa hranom, uključujući i dobavljače neprehrambenih proizvoda, kao što su dobavljači ambalaže i procesne opreme.

Značajan je i primenljiv u organizacijama različitih veličina i branši koje su vezane za hranu.

Suština ISO 22000 standarda ogleda se u:

 • Identifikovanju svih mogućih opasnosti
 • Određivanju gornjih kritičnih granica u prihvatljivom dijapazonu opasnosti
 • Proceni svih spoljnih opasnosti
 • Izboru preventivnih mera, njihovog praćenja po utvrđenim metodama.

Standard integriše 4 osnovna elementa vezana za bezbednost hrane :

 1. Preduslovne programe
 2. HACCP sistemsku proceduru
 3. Sistem menadžmenta
 4. Vezu sa zainteresovanim stranama, kao što su dobavljači, potrošači, kompetentni nadzor i dr.

Koristi od implementiranog sistema menadžmenta bezbednosti hrane:

 • Poboljšan kvalitet krajnjeg proizvoda
 • Bezbednost finalnog proizvoda
 • Smanjena opasnost od mogućeg trovanja hranom
 • Definisana procedura u vanrednim situacijama
 • Kontinuirana kontrola u procesima proizvodnja
 • Bolja organizacija
 • Manji troškovi i bolje profitno poslovanje
 • Usklađenost sa zakonskim propisima iz te oblasti
 • Povećano poverenje krajnjih potrošača
 • Velika prednost na ino tržištu.

Uspešnoj sertifikaciji standarda ISO 22000 prethode provera i ocena ispunjenosti svih zahteva vezanih za ovaj standard, kao i ciljevi i poslovna politika preduzeća.
Međunarodno priznat sertifikat ISO 22000:2005 pruža veliki ugled preduzeću.

 

 


Nazad